Week1

Week 1
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
กระดิ่งหรรษา
-สติ
-สมาธิ
-รู้ตัว
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร สีอะไร พูดสีภาษาอังกฤษ
-เด็กมาหยิบกระดิ่งสีที่ชอบแล้วนำไปวางไว้ในจานกระดาษ
-      ขั้นจบ: ทบทวนสีต่างๆ  เก็บอุปกรณ์โดยมอนิเตอร์  ชื่นชมความน่ารัก มอบพลังความรัก
-เพลงสปา
-กระดิ่ง
-จานกระดาษ
อังคาร
ถุงผ้ามหาสนุก
- สติ
- สมาธิ
- รู้ตัว
-จินตนาการ
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร
-แจกอุปกรณ์โดยการส่ง
-เด็กเปิดถุงผ้าและเล่าว่าข้างในเป็นอะไร แล้วจะนำไปทำอะไรได้บ้าง
-      ขั้นจบ:  เก็บอุปกรณ์โดยการส่งกลับ  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
เพลงสปา
- ถุงผ้า
- อุปกรณ์ต่างๆรอบตัวเด็ก เช่น ดินสอ ยางลบ กรรไกร อื่นๆ
พุธ
โยคะแปลงร่าง
- สติ
- สมาธิ
-รู้ตัว
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูพาเด็กปลงร่างเป็นสิ่งต่างๆ สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติ พร้อมเล่าเป็นเรื่องราว
-  ขั้นจบ:  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
- เพลงสปา
พฤหัสบดี
ปะติดรูปภาพ
-สติ
-สมาธิ
-จินตนาการ
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร
-แจกอุปกรณ์ ภาพ กาว และกระดาษสี ให้เด็ก ฉีก ตัด ปะ
-      ขั้นจบ:  เก็บอุปกรณ์โดยการส่งกลับ  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
-เพลงสปา
-รูปภาพ
-กระดาษสี
-กาว
ศุกร์
แปลงร่างไม้ไอติม
- สติ
- สมาธิ
-จินตนาการ
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร นำไปทำอะไรได้บ้าง สีอะไร พูดสีภาษาอังกฤษ
-เด็กแปลงร่างเป็นรูปทรงต่างๆ และเล่าเรื่อง
-      ขั้นจบ: ทบทวนสีต่างๆ  เก็บอุปกรณ์โดยมอนิเตอร์  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
-เพลงสปา
-ไม้ไอติม    

    ตัวอย่างกิจกรรม

  กิจกรรม  ปะติดรูปผักผลไม้
      เป้าหมาย  มีสติ  จดจ่อ  จินตนาการ
     ขั้นเตรียม:
       Body Scan  เรื่องเล่าจากนางฟ้า

        
 Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจขั้นกิจกรรม:
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียน เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร  ครูแนะนำอุปกรณ์และวิธีการทำ
             -  ครูแจกอุปกรณ์ ภาพผักผลไม้ กาว และกระดาษสี ให้เด็ก ฉีก ปะ  ติด                 

   
                       

  ขั้นจบ:  เก็บอุปกรณ์โดยการส่งกลับ  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น