Week5

Week 5
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
สิ่งที่อยู่ในบ้าน
-สติ
-สมาธิ
-รู้ตัว
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม  จากนั้นครูนำรูปภาพไปวางไว้ตรงกลางวงกลม เด็กหยิบรูปภาพไปวางไว้ตามบ้านที่อยู่ตรงกลาง
-      ขั้นจบ:  เก็บอุปกรณ์โดยมอนิเตอร์  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
-เพลงสปา
-แผ่นกระดาษรูป
-รูปภาพต่างๆ เช่น นก กระต่าย เสือ เครื่องบิน รถ
อังคาร
หลอดแปลงร่าง
- สติ
- สมาธิ
- รู้ตัว
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง เคยเห็นที่ไหน
-เราอยากจะทำเป็นอะไรได้บ้าง
-      ขั้นจบ:  เก็บอุปกรณ์โดยการส่งกลับ  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
เพลงสปา
- หลอด
พุธ
โยคะ
- สติ
- สมาธิ
-รู้ตัว
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ ผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม:
-ครูพาเด็กปลงร่างเป็นสิ่งต่างๆ ครูเล่าเรื่องราว ประกอบการเคลื่อนไหวร่างกาย ทั้งยืน นั่ง นอน  และท่ากายบริหาร
-  ขั้นจบ: ขอบคุณ ชื่นชม มอบพลังความรักโดยการกอด
- เพลงสปา
พฤหัสบดี
วาดภาพต่อเติม
-สติ
-สมาธิ
-จินตนาการ
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง แล้วเด็กๆคิดว่าอะไรที่จะอาศัยหรืออยู่ในสถานที่เหล่านี้
-แจกอุปกรณ์ เด็กวาดภาพต่อเติม
-      ขั้นจบ:  เก็บอุปกรณ์โดยการส่งกลับ  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
-เพลงสปา
-รูปภาพ
-ประกาสี
ศุกร์
ล้วงสัมผัส
- สติ
- สมาธิ
-รู้ตัว
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง คล้ายกับอย่างไร  เด็กๆคิดว่าข้างในเป็นอะไร เด็กออกมาล้วงและสัมผัส สิ่งที่อยู่ในไห กล่อง แล้วเก็บไว้ในใจก่อน เมื่อได้สัมผัสครบทุกคนเด็กก็จะช่วยกันตอบคิดว่าเป็นอะไร จากนั้นครูก็ล้วงสิ่งที่อยู่ในไหออกมาให้เด็กดู
-      ขั้นจบ: ทบทวนสิ่งของต่างๆ  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก เก็บอุปกรณ์โดยมอนิเตอร์  มอบพลังความรัก
-เพลงสปา
-ไห
-กล่อง
-ผลไม้ หรือสิ่งต่างๆ
วันจันทร์  กิจกรรมสิ่งที่อยู่ในบ้าน
ขั้นเตรียม


 ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ


วันอังคาร  กิจกรรมหลอดแปลงร่าง
ขั้นเตรียม ขั้นกิจกรรม


 ขั้นจบ


วันพุธ  กิจกรรมกายบริหารโยคะ
ขั้นกิจกรรม


ขั้นจบ

วันพฤหัสบดี  กิจกรรม  วาดภาพต่อเติม
ขั้นเตรียม

 ขั้นกิจกรรมขั้นจบ

วันศุกร์  กิจกรรม  ล้วงสัมผัส
ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม


ขั้นจบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น