Week10

Week 10
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
ส่งน้ำแห่งรัก
มีสมาธิ   จดจ่อ
นอบน้อม
ขั้นนำ:
    Body Scan  / Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม  กระตุ้นการคิด เห็นอะไร คล้ายอะไร  เอาไปทำอะไรได้บ้าง
-ครูมีเรื่องเล่าจากพี่นางฟ้า ครูส่งแก้วน้ำให้นักเรียนอยากขอบคุณ
-      ขั้นจบ:  ชื่นชม กอดมอบพลังความรัก
-แก้ว
-น้ำ
อังคาร
พับกระดาษเป็นรูปหัวใจ
 สติ
สมาธิจดจ่อ
รู้ตัว มีความรัก ความเมตตา นอบน้อม
ขั้นนำ:
    Body Scan / Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง  คล้ายอะไร เคยเห็นที่ไหน
-ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ 1 แผ่นให้นักเรียนพับเป็นรูปหัวใจ ครูใช้คำถามนักเรียนจะมอบหัวใจนี้ให้กับใคร เพราะอะไร
-      ขั้นจบ:  ชื่นชม กอดมอบพลังความรัก
กระดาษสี
พุธ
โยคะกายบริหาร
-มีสมาธิ จดจ่อ
ขั้นนำ:
    Body Scan /  Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ ผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม:
- ยืน นั่ง  นอน แล้วครูก็พาเด็กให้นักเรียนได้ร่วมเรียนรู้พาเพื่อนๆทำ
-  ขั้นจบ: ขอบคุณ ชื่นชม มอบพลังความรักโดยการกอด
- เพลงสปา
พฤหัสบดี
ตัดกระดาษ
-มีสมาธิ จดจ่อ
นอบน้อม การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5
ขั้นนำ:
    Body Scan /Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง คล้ายอะไร เคยเห็นที่ไหน ทำอะไรได้บ้าง
- ครูแจกไม้บล็อกให้นักเรียนคนละ 2 ชิ้นแล้วให้นักเรียนไปต่อตรงกลางวงกลม
-ครูมีเรื่องเล่าจากพี่นางฟ้าหลังจากต่อไม้บล็อกเสร็จ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นเป็นรูปอะไร
ขั้นจบ :  เก็บอุปกรณ์โดยการส่งกลับ ชื่นชม  กอดมอบพลังความรัก
-บล็อกไม้
ศุกร์
เจ้าหลอดหรรษา
- มีสมาธิ จดจ่อ      นอบน้อม  รู้ตัว
-รู้จักจำนวน และสี
ขั้นนำ:
    Body Scan / Brain Gym  แตะร่างกาย อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ ผ่อนคลาย
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง คล้ายกับอย่างไร  เคยเห็นที่ไหน มีสีอะไรบ้าง  พูดสีเป็นภาษาอังกฤษ
-ครูแจกอุปกรณ์ หลอด ให้นักเรียนหยิบคนละ 1 กำมือ แล้วให้นักเรียนแปลงหลอดให้เป็นชื่อเขาและต่อตามจินตนาการ
ขั้นจบ:   เก็บอุปกรณ์โดยส่งต่อกัน ชื่นชม มอบพลังความรัก

-หลอด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น